งานทำความสะอาดแอร์ (ลูกค้าคลองเรียน)

งานทำความสะอาด ถอดล้างแอร์
• Mitsubishi ขนาด 15000BTU
• สภาพมี เมือกและเชื้อรา ค่อนข้างหนาแน่น