งานถอดย้าย+ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Daikin inverter สถานที่: อ.สิงหนคร จ.สงขลา

งานถอดย้าย+ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Daikin inverter
สถานที่: อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ปฏิบัติงานโดย: หาดใหญ่ไทยแอร์อิเล็คทริค
โทร: 089-653-2539 / 074-259-504
Line OA: